ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Όλα τα προϊόντα της BMP είναι πλήρως εναρμονισμένα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΝ12365.

Ο κωδικός που προβλέπεται από τον ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ EN12365 αποτελείται από ένα γράμμα και πέντε ψηφία μέσα σε έξι τετραγωνάκια.
Τα πρώτα τρία τετραγωνάκια δίνουν τη λειτουργική περιγραφή του προϊόντος,
Τετραγωνάκι 1
Κατηγορία χρήσης
Γράμμα W: υποδεικνύει ένα δυναμικό παρέμβυσμα πχ κεντρικής ή περιμετρικής στεγάνωσης.
Γράμμα G: υποδεικνύει ένα στατικό παρέμβυσμα πχ υάλωσης, πλήρωσης ή αντίστοιχης λειτουργίας.
Τετραγωνάκι 2
Πεδίο εργασίας
Κατηγορία (από 1 μέχρι και 9):
Υποδεικνύει το εύρος του πεδίου εργασίας, δηλ το χώρο σε mm, εντός του οποίου το παρέμβυσμα πρέπει να λειτουργεί βέλτιστα.
Τετραγωνάκι 3
Φορτίο Συμπίεσης
Κατηγορία (από 1 μέχρι και 9):
Υποδεικνύει τη δύναμη ανά μονάδα μήκους (Ν/m) που απαιτείται για να συμπιέσει το βύσμα μέχρι το όριο του πεδίου εργασίας.
Τα τρία επόμενα τετραγωνάκια δείχνουν τις επιδόσεις του προϊόντος (όσο ψηλότερη η κατηγορία, τόσο ψηλότερη και η επίδοση).
Τετραγωνάκι 4
Εύρος θερμοκρασίας
Κατηγορία (από 1 μέχρι και 6):
Υποδεικνύει το ελάχιστο και μέγιστο πεδίο της θερμοκρασίας εντός του οποίου το παρέμβυσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Τετραγωνάκι 5
Ελαστική επαναφορά
Κατηγορία (από 0 μέχρι και 7)
Υποδεικνύει την ποσοστιαία ελαστική επαναφορά του παρεμβύσματος στη μέγιστη θερμοκρασία χρήσης και στο όριο του πεδίου εργασίας.
Τετραγωνάκι 6
Ελαστική επαναφορά έπειτα από παλαίωση
Κατηγορία (από 0 μέχρι και 7)
Υποδεικνύει την ποσοστιαία ελαστική επαναφορά μακροπρόθεσμα στη μέγιστη θερμοκρασία χρήσης του υλικού από το οποίο γίνεται το παρέμβυσμα (προσομοίωση γήρανσης).

Ο κωδικός αυτός επιτρέπει στον πελάτη να αναγνωρίσει το προϊόν και να αξιολογήσει τις επιδόσεις του. Ο κωδικός αυτός επίσης θα μπαίνει στη συσκευασία, δείχνοντας τα αποτελέσματα των «συνεχών δοκιμών» που διενεργούμε.

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EN12365 προβλέπει τεχνικά δεδομένα χρήσιμα για το σχεδιασμό κουφωμάτων με την προοπτική της σήμανσης CE.

Πώς μπορεί η BMP να βοηθήσει τον πελάτη με την απόκτηση της πιστοποίησης CE για τις πόρτες και τα παράθυρα?

Αυτά είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί η BMP για να υποστηρίξει τον πελάτη (κατασκευαστή) στην περίπτωση που θέλει να εφαρμόσει στο κούφωμα ένα παρέμβυσμα της BMP, για τα τεστ ΙΤΤ (αρχικό τεστ τύπου), ακολουθώντας την αρχή της «αντίστοιχης επίδοσης».

  1. Τεστ στεγάνωσης στον αέρα και το νερό
  2. Εθελοντικός κανονισμός EN12365 (παρεμβύσματα στεγάνωσης)
  3. Έλεγχος και πιστοποίηση «Qualital»

1) Τα προϊόντα που περιέχονται στους καταλόγους έχουν ελεγχθεί ακολουθώντας τις τεχνικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στο πρότυπο EN14351–1. Το εργαστήριο της BMP είναι σε θέση να εκτελέσει τα τεστ στεγάνωσης στον αέρα και το νερό προσαρμόζοντας την επίδοση των παρεμβυσμάτων στις ειδικές απαιτήσεις του κατασκευαστή, ακόμη κι αν το αρχικό τεστ τύπου (ΙΤΤ) έχει διεξαχθεί με παρεμβύσματα μη δικής μας παραγωγής.

2) Πάντα με σκοπό να πετύχουμε την «αντίστοιχη επίδοση», το δεύτερο μέσο που εισήχθηκε από την BMP είναι η εφαρμογή του κανονισμού ΕΝ12365 που σήμερα είναι ήδη σε χρήση εδώ και πέντε χρόνια.

Ο «ευρωπαϊκός κώδικας» ΕΝ12365 -που φαίνεται πάνω στη συσκευασία αποτελείται από ένα γράμμα και πέντε νούμερα- υποδεικνύει το παρέμβυσμα (ήδη εφαρμοσμένο στο κούφωμα) με βάση τη χρήση του (δυναμικό για στεγάνωση, στατικό για υάλωση) και τις τιμές της επίδοσης (εύρος θερμοκρασίας εργασίας, πεδίο εργασίας, δύναμη συμπίεσης, ελαστική επαναφορά, προσομοίωση γήρανσης).

Όλες οι τιμές στις οποίες αναφέρεται ο «ευρωπαϊκός κώδικας» του παρεμβύσματος, πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις προκειμένου να συμμορφώνονται στη λειτουργία του συστήματος.

3) Επειδή ο κανονισμός ΕΝ12365 είναι εθελοντικού χαρακτήρα, υποστηρίζεται με τεστ που διεξάγονται στο εσωτερικό μας εργαστήριο. Η BMP θέλησε να στηρίξει και να υπογραμμίσει την εγκυρότητά και σοβαρότητά της μέσω μιας πιστοποίησης ενός εξωτερικού εργαστηρίου (Qualital – με σήμα κατατεθέν ένα μπλε χαρακτηριστικό λογότυπο με την επιγραφή «certified by Qualital») κατάλληλα εξοπλισμένου για τα τεστ που προβλέπονται από τον εν λόγω κανονισμό.

qualitatΑυτές οι διαδικασίες πιστοποιούν την «αντιστοιχία της επίδοσης» του παρεμβύσματος που παράγουμε, μόνο υπό την προϋπόθεση «συμμόρφωσης με τις οδηγίες» που προβλέπονται για τη συναρμολόγηση του προϊόντος.

Η ποιότητα της BMP είναι πιστοποιημένη

sincertΗ BMP είναι μια από τις κορυφαίες παραγωγούς περεμβυσμάτων και προφίλ από εξελασμένο και συνεξελασμένο PVC, τόσο για ξύλινα κι αλουμινένια κουφώματα όσο και για τη βιομηχανία επίπλου.
Με τη «Διασφάλιση Ποιότητας», πληρούμε τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται από τον κανονισμό UNI EN ISO 9001, κι έτσι η Διοίκηση της BMP εξασφαλίζει ότι κάθε τομέας της εταιρίας:

  • εγγυάται ότι κάθε προϊόν και τεχνικό έγγραφο πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παραγγελία και στο συμβόλαιο του πελάτη.
  • επιβεβαιώνει ότι όποιες προϋποθέσεις ορίζονται από τους πελάτες εντός των παραγγελιών τους, συμβολαίων και τεχνικών εγγράφων πληρούνται κι ερμηνεύονται ορθώς.
  • κανονίζει και τηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες ώστε να ελέγχεται το προϊόν και να διασφαλίζεται η πλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη.
  • προβαίνει στις απαιτούμενες ρυθμίσεις για ελέγχους, δοκιμές και κάθε εταιρική ή διαδικαστική αλλαγή που θα οδηγήσει σε ένα βελτιωμένο προϊόν για την αγορά.
  • εμπλέκει ενεργά όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και συνεργατών, με αντικειμενικό σκοπό την επιτυχημένη εφαρμογή του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητος και την προώθηση της συνεχούς εξέλιξης της γκάμας των προϊόντων μας σε ότι αφορά την ποιότητα και την παραγωγικότητα.

Τι είναι η πιστοποίηση;

certificatiΜε την πιστοποίηση ένας ανεξάρτητος τρίτος φορέας κηρύσσει ότι το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας εταιρίας πληροί συγκεκριμένες καθιερωμένες προϋποθέσεις.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 για σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, επικυρώνει ότι η εταιρία στην οποία αποδίδεται παρέχει προϊόντα με σταθερά και καθορισμένα χαρακτηριστικά (που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές). Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία διαθέτει την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνική ικανότητα (σε θέματα οργάνωσης, μέσων και ανθρωπίνων πόρων) ώστε να διαχειρίζεται επιτυχώς όλες τις φάσεις του κύκλου παραγωγής, από τη ζήτηση στην αγορά μέχρι το τελικό προϊόν και, αν χρειαστεί, υποστήριξη μετά την πώληση.

χρειάζεστε κάποια διευκρίνηση;

είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ